ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

พระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) + เสียงพระสวด

พระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม ๓ จบ
แล้วระลึกถึง และบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง    ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะญายะ    เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิ โส ภะคะวา    ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณัง สุขัง อะระหังสุคะโต  นะโมพุทธายะชะยา สะนา คะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะ นัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะ คุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา *
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเมชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ **
มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะ กัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินาณา *** วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตา ทิสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร.

ชินะปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ
พุทธัง อะระหังพุทโธ อิติปิโส
ภะคะวา นะโมพุทธายะ

------------------------------------
ฉบับถูกต้องตรวจตามไวยากรณ์โดย
พระศรีวิสุทธิโสภณ ( เที่ยง ป:ธ. ๙ )

หมายเหตุ * อาสุง เป็น พหูพจน์
อานันทะราหุลา จึงต้องเป็นพหูพจน์ตาม
ส่วนมากพิมพ์เป็น อาสุง อานันทะลาหุโล
ซึ่งผิดไวยากรณ์

หมายเหตุ ** เอตาสีติ = เอเต + อะสีติ
เป็นโลปสระสนธิ คือ ลบสระเอ ที่ เตออก
คงเป็นเอตะ แล้วนำไปเชื่อมกับอะสีติ
รัสสะสระ ๒ตัวรวมกันต้องทีฆะ คือ ทำ
ให้มีเสียงยาว จึงเป็น เอตาสีติ ดังกล่าว
แปลว่า “ พระมหาเถระ ๘๐ เหล่านั้น ”

หมายเหตุ *** ชินะ + อาณา = ชินาณา
และ อาณา แปลว่า “ อำนาจ ” ส่วนมาก
พิมพ์เกินเป็น ชินานานา ซึ่งไม่รู้แปลว่า
อย่างไร


download >>>>> ไฟล์เสียงบทสวดมนต์

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com