ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

พระคาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
(พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ นานาโหนตัมปิ วัตถุโต อัญญะมัญญาวิโยคาวะ เอกีภูตัมปะนัตถะโต

พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะอิจเจกา พัทธะเมวิทัง

วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง สังวัตตะติ ปะสันนานัง อัตตะโน สุทธิกามินัง

สัมมาปะฏิปัชชันตานัง ปะระมายะ วิสุทธิยา วิสุทธิ สัพพัเกลเส หิ โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ นิพพานัง

ปะระมัง สุญญัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา อุปัททะวันตะรายา จะ อุปะสัคคา จะ สัพพะโส

มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ รัฏฐัง สยามานะเมวิทัง อาโรคิยะสุขัญเจวะ ตะโต ทีฆายุตาปิ

จะ ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตโย สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ สยามานัง

รัฏฐะปาลินัง เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ สยามะรัฏฐิกะเทวะตา สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ

ธัมมามิเสหิ ปูชิตา สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง เอตัสมิง ระตะนัตตะยัสมิง

สัมปะสาทะนะเจตะโส.


คาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราชนี้ จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาทุกวัน

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com