ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  รู้จักกับ 60 มังกรกับทิศทั้ง 8 : fengshui (60 Power Dragon Land)

60มังกร

"  ที่มาวิชานี้ อ.สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล คือ ต้นกำเนิดแรกในไทย
และเป็นสุดยอดแห่งวิชาของ ฮวงจุ้ย สำนักแชลั้ง "

หกสิบมังกรกับวิชาฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ใช้ทำนายทิศทางองศาที่ละเอียดอ่อน ของบ้านที่อยู่อาศัย

และฮวงจุ้ยหลุมฝังศพหกสิบมังกร เป็นจุดที่ซอยย่อยแยกออกมาจาก 24 ภูมิ สิบสองราศี
และห้าธาตุ แบ่งออกเป็นหกสิบปีนักษัตรแต่ละปีนักษัตร
ต่างมีธาตุและองศาและทิศทางที่ไม่เหมือนกัน

เป็นทิศทางที่ดี และทิศทางที่ร้ายในแต่ละปีนักษัตรทั้งหกสิบที่แบ่งองศาออกมาแล้ว

จึงได้รับขนานนามว่า หกสิบมังกรทะลุดิน

มังกรตัวที่หนึ่ง.
มีนามว่า
กะจื้อ
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สอง.
มีนามว่า
เปี้ยจื้อ
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สาม.
มีนามว่า
โบ่วจื้อ
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สี่.
มีนามว่า
แกจื้อ
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่ห้า. 
มีนามว่า
หยิมจื้อ
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่หก.
มีนามว่า
อิกทิ้ว
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่เจ็ด.
มีนามว่า
เต็งทิ่ว
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่แปด.
มีนามว่า
กี้ทิ่ว
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่เก้า. 
มีนามว่า
ซิ่งทิ่ว
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สิบ.
มีนามว่า
กุ่ยทิ่ว
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่สิบเอ็ด.
มีนามว่า
เปี้ยอิ้ง
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สิบสอง.
มีนามว่า
โบ่วอิ้ง
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สิบสาม.
มีนามว่า
แกอิ้ง
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่สิบสี่.
มีนามว่า
หยิมอิ้ง
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สิบห้า. 
มีนามว่า
กะอิ้ง
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สิบหก.
มีนามว่า
เต็งเบ้า
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สิบเจ็ด.
มีนามว่า
กี้เบ้า
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สิบแปด.
มีนามว่า
ซิงเบ้า
เป็นมังกรธาตุไม
มังกรตัวที่สิบเก้า. 
มีนามว่า
กุ่ยเบ้า
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่ยี่สิบ.
มีนามว่า
อิกเบ้า
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่ยี่สิบเอ็ด.
มีนามว่า
โบ่วซิ้ง
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่ยี่สิบสอง.
มีนามว่า
แกซิ้ง
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่ยี่สิบสาม.
มีนามว่า
หยิมซิ้ง
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่ยี่สิบสี่.
มีนามว่า
กะซิ้ง
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่ยี่สิบห้า.
มีนามว่า
เปี้ยซิ้ง
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่ยี่สิบหก.
มีนามว่า
กี้จี๋
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่ยี่สิบเจ็ด.
มีนามว่า
ซิงจี๋
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่ยี่สิบแปด.
มีนามว่า
กุ๋ยจี๋
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่ยี่สิบเก้า.
มีนามว่า
อิกจี๋
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สามสิบ.
มีนามว่า
เต็งจี๋
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สามสิบเอ็ด.
มีนามว่า
แกโง้ว
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สามสิบสอง.
มีนามว่า
หยิมโง้ว
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่สามสิบสาม.
มีนามว่า
กะโง้ว
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สามสิบสี่.
มีนามว่า
เปี้ยโง้ว
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สามสิบห้า.
มีนามว่า
โบ่วโง้ว
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สามสิบหก.
มีนามว่า
ซิงบี่
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สามสิบเจ็ด.
มีนามว่า
กุ่ยบี่
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่สามสิบแปด.
มีนามว่า
อิกบี่
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สามสิบเก้า.
มีนามว่า
เต็งบี่
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สี่สิบ.
มีนามว่า
กี๋บี่
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สี่สิบเอ็ด.
มีนามว่า
หยิมซิง
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สี่สิบสอง.
มีนามว่า
กะซิง
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สี่สิบสาม.
มีนามว่า
เปี้ยซิง
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สี่สิบสี่.
มีนามว่า
โบ่วซิง
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่สี่สิบห้า.
มีนามว่า
แกซิง
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่สี่สิบหก.
มีนามว่า
กุ่ยอิ้ว
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่สี่สิบเจ็ด.
มีนามว่า
อิกอิ้ว
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่สี่สิบแปด.
มีนามว่า
เต็งอิ้ว
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่สี่สิบเก้า.
มีนามว่า
กี้อิ้ว
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่ห้าสิบ.
มีนามว่า
ซิงอิ้ว
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่ห้าสิบเอ็ด.
มีนามว่า
กะสุก
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่ห้าสิบสอง.
มีนามว่า
เปี้ยสุก
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่ห้าสิบสาม.
มีนามว่า
โบ่วสุก
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่ห้าสิบสี่.
มีนามว่า
แกสุก
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่ห้าสิบห้า.
มีนามว่า
หยิมสุก
เป็นมังกรธาตุน้ำ
มังกรตัวที่ห้าสิบหก.
มีนามว่า
อิกไห
เป็นมังกรธาตุไฟ
มังกรตัวที่ห้าสิบเจ็ด.
มีนามว่า
เต็งไห
เป็นมังกรธาตุดิน
มังกรตัวที่ห้าสิบแปด.
มีนามว่า
กี้ไห
เป็นมังกรธาตุไม้
มังกรตัวที่ห้าสิบเก้า.
มีนามว่า
ซิงไห
เป็นมังกรธาตุทอง
มังกรตัวที่หกสิบ.
มีนามว่า
กุ่ยไห
เป็นมังกรธาตุน้ำ

วิชาหกสิบมังกร ถ้าผู้ใดว่าเป็นเรื่องง่าย เป็นแค่รู้องศา รู้ชื่อ และรู้ความหมาย
แล้วเข้าใจว่ารู้และใช้เป็นนั้น
แสดงว่าผู้นั้น ไม่รู้จริง

เพราะวิชา 60 มังกรนี้ ยังมีหลักการและเคล็ดลับในการใช้
ที่เป็นตัวตัดสินในการนำไปใช้อย่างถูกต้องถูกหลัก

ซึ่งเคล็ดวิชาดังกล่าวนี้ไม่ได้มีบอกไว้ตามหนังสือในท้องตลาด
เพราะ อ.สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล ผู้เขียนหลักวิชานี้ออกมา
เป็นครั้งแรกในประเทศนั้น
ได้กล่าวไว้เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นในการเรียนวิชาฮวงจุ้ยขั้นต้น

 

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com